všeobecné obchodní podmíny | Victoria – sportovní ceny nejvyšší kvality

 
 
Registrace
 
 
 

všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě www.victoria-crystal.cz

 

 1. Prodávajícím je obchodní společnost Victoria-AG ART spol. s.r.o., IČ 63668475, se sídlem V Háji 13, Praha 7 17000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze. Kontaktní údaje a identifikace Prodávajícího jsou zveřejněny na internetových stránkách www.victoria-crystal.cz/

 

 1. Kupujícím je subjekt, jemuž se Prodávající zavazuje odevzdat objednanou věc a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ní Prodávajícímu kupní cenu. Pokud je Kupujícím spotřebitel ve smyslu zákonné definice, platí pro něj ustanovení týkající se obchodování se spotřebiteli.

 2. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí těmito VOP a českým právním řádem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Je-li kupující spotřebitelem a má-li bydliště na území Evropské unie, dostává se mu navíc ještě ochrany poskytované kogentními ustanoveními právních předpisů platných v zemi, kde je bydliště kupujícího.

 

II.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá na základě objednávky Kupujícího, učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky zboží zveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího www.victoria-crystal.cz. Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena Prodávajícím.

 

 1. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje
 1. identifikační údaje Kupujícího – jeho jméno, příjmení, IČ u podnikatele, adresu bydliště/místo podnikání/adresu sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 2. identifikaci produktu dle nabídky Prodávajícího;
 3. požadované množství zboží;
 4. cenu bez DPH i s DPH;
 5. fakturační adresu Kupujícího, liší-li se od adresy uvedené v bodě A.

Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla Kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu Kupujícího za účelem odstranění vad objednávky. Pokud se vady nepodaří odstranit, k objednávce se nepřihlíží.

 1. Kupující může zboží objednávat bez registrace či jako přihlášený uživatel přes svůj účet. 

 2. Objednávka je doručena Prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Tato objednávka je pro Kupujícího závazná. 

 3. Po doručení objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu její obdržení. Není-li do třiceti dnů od doručení objednávky Kupujícímu odesláno potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího či odeslán nový návrh smlouvy, objednávka zaniká. Prodávající si vyhrazuje právo Kupujícímu po potvrzení objednávky sdělit, že objednané zboží nelze dodat, a to zejména v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává, že je vyprodáno nebo v dalších případech, kdy pro to má závažný důvod. Pokud není Prodávající schopen objednané zboží dodat a je to v jeho možnostech, nabídne Prodávající Kupujícímu adekvátní náhradu za objednané zboží. Kupující buď vyjádří souhlas s dodáním náhradního zboží, a pak je uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání náhradního zboží, nebo s dodáním náhradního zboží nebude souhlasit, a pak bude mít nárok na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy.

 4. Doručením potvrzení objednávky Kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Pokud dojde k potvrzení objednávky Prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva na zboží specifikované v potvrzené části objednávky.

 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

 7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. 

 

 III.

DODÁNÍ ZBOŽÍ 

 1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní k němu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Zboží se dodává na místo dodání určené Kupujícím v objednávce, přičemž se poté toto místo považuje i za místo k úhradě kupní ceny.

 2. Lhůta pro dodání zboží obvykle činí 21 kalendářních dní od objednání zboží, je-li zboží skladem. Zboží Kupujícímu či jím oprávněné osobě odevzdá osoba pověřená k tomu Prodávajícím, zpravidla pracovník držitele poštovní licence. Po marném uplynutí lhůty si mohou strany sjednat delší dodací lhůtu; není-li sjednána, považuje se smlouva za zrušenou.

 3. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za neplnění smluvních povinností podle uzavřené kupní smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné.

 4. Prodávající Kupujícímu dodá zboží prostřednictvím držitele poštovní licence.

 5. Prodávající upozorňuje, že poštovné není součástí ceny zboží a bude dodatečně účtováno. Cena za dopravu zboží bude zobrazena před dokončením objednávky zboží.

 6. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Veškeré informace, které se vztahují k objednanému zboží, jsou Kupujícímu k dispozici ke stažení na internetové stránce www.victoria-crystal.cz. Spolu se zbožím je Kupujícímu doručena faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující je povinen potvrdit svým podpisem řádné převzetí objednaného zboží spolu včetně faktury dle instrukcí držitele poštovní licence.

 7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

IV.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Kupní cenou se rozumí cena, která je uvedena u objednávaného zboží v internetovém obchodě Prodávajícího na internetových stránkách www.victoria-crystal. Kupní cenu Kupující při objednávání zboží potvrzuje a je následně potvrzena také Prodávajícím, závaznou se stává okamžikem uzavření smlouvy. 

 

V.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

 1. Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je oprávněn bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. 

 2. Pokud Kupující není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit jen v zákonem vymezených případech.

 3. V případě odstoupení od smlouvy bez částky, je Kupující povinen zaslat písemné odstoupení na adresu sídla Prodávajícího. V případě, že odstupuje od smlouvy Kupující-spotřebitel dle čl. V., odst. 1 těchto VOP, musí tak učinit nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Ve formuláři odstoupení od smlouvy je povinen uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, identifikovat vracené zboží, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny, požaduje-li vrátit kupní cenu na svůj bankovní účet. Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od uzavřené smlouvy, vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží Prodávajícímu. Pokud Kupující-spotřebitel, který je spotřebitelem, nenavrhne, aby mu Prodávající vrátil kupní cenu na jeho bankovní účet, obdrží ji složenkou na své jméno na adresu, kterou v rámci kontraktačního procesu uvedl jako svou doručovací adresu. Kupní cenu a náklady na dodání zboží vrátí Prodávající Kupujícímu-spotřebiteli poté, co od něj obdrží vrácené zboží. Kupující nemá právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a nese je sám.

 4. Uplatní-li Kupující právo na odstoupení od smlouvy dle čl. článku V., odst. 1 nebo 2 těchto VOP, je povinen Prodávajícímu vrátit vše, co mu bylo plněno. Kupující je povinen zboží vrátit v původním nepoškozeném obalu, čisté (nikoli znečištěné), celé a s originálním daňovým dokladem. Není-li to již možné (např. bylo v mezidobí zboží zničeno nebo bylo spotřebováno Kupujícím nejednajícím v dobré víře či Kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí Kupující poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako vyčíslení hodnoty toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u Kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny.
 5. Pokud Kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle článku V., odst. 1 nebo 2 těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Kupující je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy, ledaže mu Prodávající sdělí, že na vrácení tohoto zboží netrvá.


VI.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Pokud není uvedeno jinak, platí, že Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží; záruční doba je uvedena na obalu zboží.

 2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Svým podpisem stvrzuje Kupující při převzetí zboží i to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Je-li zboží poškozené, může Kupující převzetí odmítnout.

 3. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dodáním nového zboží; a není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

 4. Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se jeho práva z vadného plnění ustanovením § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zní následovně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující-spotřebitel právo:
  1. na odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějícího zboží;
  2. na odstranění vady opravou zboží;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  4. odstoupit od smlouvy.

 Kupující-spotřebitel sdělí Prodávajícímu, které právo si přeje uplatnit při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Nezvolí-li si Kupující-spotřebitel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Při nepodstatném porušení smlouvy má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Ostatní nároky Kupujícího-spotřebitele při vadném plnění vyplývají z § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 1. Dle § 2165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Až na zákonné výjimky nemůže Kupující odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy s takovým Kupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jehož nákupy vykazují spekulativní charakter.

 

VII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího za účelem úspěšného splnění smlouvy. 
 2. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje lze na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. 

 

VIII.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

 1. Prodávající tímto poučuje Kupujícího-spotřebitele, že je v případě sporu s Prodávajícím oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, webové stránky: http://www.coi.cz. Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou k dispozici na uvedených webových stránkách.

 

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Uzavřením kupní smlouvy Kupující prohlašuje, že je s těmito VOP seznámen, a souhlasí s tím, že se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, závazné pro úpravu vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud kupní smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo VOP změnit nebo doplnit, a to zejména v případě změny souvisejících právních norem nebo v případě změny způsobu obchodování. Novou verzi VOP zveřejní Prodávající na svých internetových stránkách.

 3. Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejících právních předpisů.
 4. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému internetového obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující protiprávnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné.

 5. Jakékoli písemnosti a/anebo vracené zboží či jiné plnění podle kupní smlouvy a/anebo těchto VOP nebo v souvislosti s nimi budou řádně doručeny v okamžiku, kdy budou předány osobně nebo doručeny poštou na adresu V Háji 13, Praha 7.

 6.  Tyto VOP se stávají platnými a účinnými dnem 15. 3. 2019. 
 
 
 
 
 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.